Los Bedrijfsrecherche
Deel op LinkedIn

Begrippenlijst

Feitenonderzoek

  • Het nagaan hoe zaken hebben gelopen of hebben plaats gevonden.

Rechercheren

  • Onderzoeken, naspeuren of opsporen.

Officier van Justitie

  • Jurist die werkt bij het Openbaar Ministerie en verantwoordelijk is voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten.

Proces-verbaal

Ambtshalve opgemaakt document.

Forensisch onderzoek

Technisch sporen onderzoek om bewijsmateriaal te verkrijgen

Bedrijfsreglement

Een samenstelling van huisregels binnen een bedrijf bestemd voor de medewerkers met betrekking tot hoe binnen een bedrijf sommige zaken zijn geregeld.

Vormen van zorginstellingen

Verpleeghuis: 

een instelling waar intensieve zorg wordt verstrekt met eventuele medische behandelingen.

Verzorgingshuis: 

een instelling waar laag complexe verzorging centraal staat.

Woonzorgcentra: 

een instelling waar men kan verblijven en ondersteuning wordt geboden bij bv ouderdom.

Particuliere thuiszorg: 

een instelling dat er zorg geleverd wordt maar waar de mensen thuis blijven wonen.

Revalidatiecentra: 

instelling waar iemand kan herstellen na ontslag uit een ziekenhuis.

Arbeidscontract

Mondelinge of schriftelijk overeenkomst over arbeid tussen werkgever en werknemer.

Bedrijfsreglement

Een verzameling van regels die de werkwijze, normen en waarden beschrijft van bv een zorginstelling.

Beschikking 

Een uitspraak van een bestuurs- of overheidsorgaan.

Bewijslast 

de verplichting van een partij om het bewijs te leveren.

Casus

de zaak of het onderwerp waarin het hier om gaat.

Declaratiebasis 

de door medewerkers bijvoorbeeld gemaakte onkosten die voor vergoeding in aanmerking komen.

Dienstbetrekking

arbeidsverhouding die beschreven is in een overeenkomst waarbij de medewerker in dienst is bij de werkgever.

Eiser

de partij die een procedure of een rechtszaak is gestart.

Expertise

een deskundigenonderzoek.

Geding 

proces.

Gedaagde 

de partij tegen wie een proces of rechtszaak is gestart.

Getuigeninterview

het ondervragen van getuigen door bv bedrijfsrechercheur.

About the Author Jan Los

Jan Los is de eigenaar van Los Bedrijfsrecherche. Dit is een recherchebureau voor bedrijfsfraude en integriteitsconflicten in zorginstellingen. Los Bedrijfsrecherche is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend Particulier Onderzoeksbureau. De verwerking van (persoons)gegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij werken volgens de privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus en zijn aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB).

follow me on: