skip to Main Content
06-51449253

factuur

Indien u contact met ons zoekt maken wij een afspraak voor een eerste gesprek. In dit vrijblijvend oriënterend/strategisch gesprek wordt het probleem en de omvang hiervan besproken. Een opdrachtomschrijving wordt samen vastgesteld. Daarna wordt een Plan van Aanpak opgemaakt waarin de werkmethode is opgenomen. De werkmethode is kristalhelder en bestaat uit de volgende 5 vaste stappen.

1 Administratief onderzoek
Ieder onderzoek gaat van start met het verzamelen van informatie die o.a. kan bestaan uit informatie van de opdrachtgever en uit open bronnen.

2 Inzet onderzoeksmiddelen
Na het administratieve onderzoek dient afhankelijk van de aard en omvang van het probleem nader onderzoek te worden verricht. Deze onderzoeksmiddelen kunnen o.a. zijn: interview getuigen, digitaal onderzoek in gegevensdragers, statisch of dynamisch observeren, (verborgen) camera toezicht enz.

3 Confronterend gesprek
Met de betrokkene wordt een gesprek gevoerd waarin deze met de geconstateerde feiten wordt geconfronteerd.

4 Opmaken eindrapport
Alle onderzoekshandelingen en resultaten worden in een eindverslag vastgelegd. Hieruit blijkt duidelijk wat er aan de hand is, wat er is bewezen en bevat advies voor eventuele vervolgstappen.

5 Trekken van de eindconclusie en vervolg ondersteuning
Na het trekken van eindconclusies kan begeleiding of ondersteuning worden verleend bij civielrechtelijke stappen en/of het doen van aangifte.

 

Na elke stap in het onderzoek zal in overleg met u het resultaat worden besproken en voorstellen worden gedaan omtrent de vervolgstappen!

Back To Top